TIETOSUOJASELOSTE: TYÖNHAKIJAREKISTERI

Rekisterinpitäjä

Toyota Material Handling Finland Oy
Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa
Puhelin: 010 57 5700
PL 127, 01451 Vantaa

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jaana Paajanen
Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa
Puhelin: 010 575 7227
PL 127, 01451 Vantaa

Tietosuojavastaava

Ei nimettyä tietosuojavastaavaa

Rekisterin nimi

Toyota Material Handling Finland Oy:n työnhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Toyota Material Handling Finland Oy säilyttää, käsittelee ja käyttää työnhakijan antamia henkilötietoja rekrytointiprosessin aikana rekrytointipäätöksen tekemiseen.

Hakiessaan työpaikkaa Toyota Material Handling Finland Oy:stä työnhakija antaa luvan Toyota Material Handling Finland Oy:lle käyttää kaikkia hakemuksen ja sen liitteenä olevien asiakirjojen sisältämiä sekä haastattelun yhteydessä esille tulevia tietoja kyseisen rekrytointitapauksen tarkoituksissa.

Tietojen perusteella ei tehdä automatisoituja päätöksiä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältö on riippuvainen työnhakijan antamista tiedoista. Työnhakijan tiedot pitävät sisällään:

  • sähköpostiosoite

Tiedot voivat sisältää lisäksi työnhakijasta riippuen esimerkiksi:

  • etu- ja sukunimi
  • syntymäaika
  • kotiosoite ja puhelinnumero
  • koulutus
  • työhistoria
  • työnhakijan valokuva

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen säilytysaika

Toyota Material Handling Finland Oy säilyttää henkilötietoja, mutta vain niin kauan kuin niitä tarvitaan velvollisuuksiemme täyttämiseen ja ainoastaan sen aikaa kuin on tarpeen niiden tarkoitusten saavuttamiseksi, joiden vuoksi ne on kerätty. Henkilötiedot poistetaan rekistereistämme kahdentoista (12) kuukauden kuluttua. Pääperiaate on, että työpaikkahakemusta koskevat henkilötiedot poistetaan heti sen jälkeen, kun päätös tehtävän täyttämisestä on tehty ja mahdollisen päätöstä koskevan valitus- tai erimielisyyksien käsittelyajan päätyttyä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittely tapahtuu EU tietosuoja-asetuksen artikla 32, kohdan 1 mukaisesti.

Tietokantaan tallennetut tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan Toyota Material Handling Finland Oy:n valtuuttamilla rekisterin käsittelijöillä on pääsy rekisterin tietoihin. Rekisterin käsittelijät ovat henkilöstöhallinto sekä kyseisen rekrytoinnin rekrytoivat esihenkilöt.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Teemme tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot rekisteröidyn pyynnöstä.

Yllä mainittuja oikeuksia koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterin pitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki
puh 029 566 6700
tietosuoja@om.fi

 

Laatimispvm 23.5.2024